Το έργο χωρίζεται σε τρία πνευματικά αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τρεις βασικές δραστηριότητες. Αυτές είναι:

1. Η μελέτη, που περιέχει στοιχεία από κάθε χώρα-εταίρο και εστιάζει στα στατιστικά ανεργίας μεταξύ διάφορων ηλικιακών ομάδων της κάθε περιοχής, στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πρωτοβουλία καθώς και στο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας με σκοπό να κάνει σαφείς τις συγκεκριμένες ανάγκες που θα επιχειρήσει να καλύψει το πρόγραμμα.

2. Η πλατφόρμα e-learning STARTUP που περιέχει τα μαθήματα, τα εργαλεία, τις πληροφορίες και τα εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε με σκοπό την κατάρτιση σε κάθε περιοχή-εταίρο και εξυπηρετεί τη διαδικασία και τους σκοπούς της μικτής μάθησης (blended learning).

3. Τα Μονοπάτια STARTUP, που καλύπτουν ολόκληρη τη μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί με σκοπό την προώθηση την έννοιας της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία startup επιχειρήσεων. Συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν για την κατάρτιση των εκπαιδευτών, αλλά και με την κατάρτιση και καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων ως εν δυνάμει επιχειρηματίες και εκπροσώπους των τοπικών αρχών.